V dňoch 20. – 22. 10. 2017 sa v Kaviarni Dolinka uskutočnila výstava fotografii Andreja Irhu. Výstavu zrealizovalo OZ Život Ženy, ktoré je zriaďovateľom Charity Sliač s podporou Nadácie SPP programu Opora.
     Na výstave bolo publikovaných 26 fotografií Andreja Irhu, ktoré nafotil na rôznych miestach od svojej rodnej dediny Gajary na Západnom Slovensku, cez Slatinské Lazy, Zvolen až po mesto Sliač, ktoré sa stalo jeho súčasným domovom.

Jarmila Gallová

Dňa 16. 9. 2017 večer bola vo Farskom kostole svätého Mikuláša na Sliači odslúžená svätá omša za všetkých dobrodincov charity na Sliači,
ale aj za tých, ktorí túto pomoc potrebujú a sú na ňu odkázaný. V rámci modlitieb veriacich odzneli na svätej omši dve prosby za týchto ľudí.

„Pane, prijmi naše úprimné poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú chudobným, opusteným a núdznym cez našu sliačsku charitu.“
„Pane, prijmi poďakovanie aj od tých, ktorí vďaka veľkej láske a spolupatričnosti ľudí s veľkým srdcom pocítili, čo pre nich znamená dať hladným jesť, smädným piť …“

Jarmila Gallová

Dňa 2. júna 2017 som sa na pozvanie Domova sociálnych služieb na Hrabinách zúčastnila oslav MDD. Toto zariadenie je otvorenou komunitou a kapacita je 128 deti s telesným a mentálnym postihnutím. Ich hlavným cieľom je dosiahnuť kvalitu života a rešpekt jeho individuality. Aj napriek tomu, že deti majú neľahký osud, v tento deň sú veľmi šťastné a zabudnú na všetky ťažkosti. Tak tomu bolo aj teraz. Oslavy MDD moderovala obľúbená Martina Mečiarová a prišla aj poslankyňa NR Ing. Nehezová. Najväčšiu radosť deti mali z účasti zvolenských hokejistov Ivana Jakubíka, Michala Ivana a Jakuba Tatára spolu s ich manažerom Miroslavom Brumerčíkom.

Milé deti, vďaka Vám za to, že tak statočne a s láskou nesiete svoj životný kríž. Veď možno ho nesiete aj za nás, zdravých ľudí …
Fotografie z tejto peknej oslavy MDD si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/pg/hkmzvolen/photos/?tab=album&album_id=1594304420602631

Jarmila Gallová

Ako každý týždeň, aj tento sa zišli naše dobrovoľníčky – veriace ženy zo Sliača v priestoroch skladov našej charity, aby pomohli pri triedení šatstva, obuvi a hračiek, ktoré nám ľudia darovali. Po roztriedení a podľa požiadaviek sme toto darované šatstvo, obuv a hračky tento krát rozviezli do Zvolena a okolia. Naša cesta ďalej viedla do Žiaru nad Hronom, kde sme pri príležitosti MDD ako darčeky priviezli hračky a oblečenie pre deti zo špeciálnej školy.
Do útulku pre mužov bez domova v Žiari nad Hronom sme darovali šijací stroj a oblečenie. Nakoniec sme do viacerých chudobných rodín priniesli okrem oblečenia aj potraviny, ktoré sú pre tieto rodiny často ešte vzácnejšie a potrebnejšie.

Jarmila Gallová

     Dňa 4. apríla zorganizovala J. Gallová návštevu Žakoviec v Kežmarskom okrese, kde v Inštitúte Krista veľkňaza /IKV/ farár Marián Kuffa pomáha chorým, postihnutým, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým, slobodným matkám, núdznym a všetkým, ktorí to potrebujú.

     Výletu sa zúčastnilo celkom 13 ľudí vrátane p. Farára Dominika Markoša, ktorí sa podieľajú svojou prácou na chode našej charity.
A toto mala byť akási forma odmeny tým, ktorí vďaka otvorenému srdcu a veľkej láske pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú

     Po svätej omši, ktorú celebroval náš pán farár Dominik nás previedli po areáli inštitútu, v ktorom sa nachádza súčasne cca 280 „klientov“.
Obdivuhodné dielo pána farára Mariána Kuffu, kňaza, ktorý toto všetko v Žakovciach vybudoval. Pobyt v tomto inštitúte je školou života, pokory, trpezlivosti a milosrdenstva.

     Cestou späť sme sa zastavili v obľúbenom pútnickom kostolíku na Starých Horách a odtiaľ plní zážitkov z prežitého dňa sme sa vrátili domov.

Jarmila Gallová