Dňa 4. apríla zorganizovala J. Gallová návštevu Žakoviec v Kežmarskom okrese, kde v Inštitúte Krista veľkňaza /IKV/ farár Marián Kuffa pomáha chorým, postihnutým, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým, slobodným matkám, núdznym a všetkým, ktorí to potrebujú.

     Výletu sa zúčastnilo celkom 13 ľudí vrátane p. Farára Dominika Markoša, ktorí sa podieľajú svojou prácou na chode našej charity.
A toto mala byť akási forma odmeny tým, ktorí vďaka otvorenému srdcu a veľkej láske pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú

     Po svätej omši, ktorú celebroval náš pán farár Dominik nás previedli po areáli inštitútu, v ktorom sa nachádza súčasne cca 280 „klientov“.
Obdivuhodné dielo pána farára Mariána Kuffu, kňaza, ktorý toto všetko v Žakovciach vybudoval. Pobyt v tomto inštitúte je školou života, pokory, trpezlivosti a milosrdenstva.

     Cestou späť sme sa zastavili v obľúbenom pútnickom kostolíku na Starých Horách a odtiaľ plní zážitkov z prežitého dňa sme sa vrátili domov.