Dňa 16. 9. 2017 večer bola vo Farskom kostole svätého Mikuláša na Sliači odslúžená svätá omša za všetkých dobrodincov charity na Sliači,
ale aj za tých, ktorí túto pomoc potrebujú a sú na ňu odkázaný. V rámci modlitieb veriacich odzneli na svätej omši dve prosby za týchto ľudí.

„Pane, prijmi naše úprimné poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú chudobným, opusteným a núdznym cez našu sliačsku charitu.“
„Pane, prijmi poďakovanie aj od tých, ktorí vďaka veľkej láske a spolupatričnosti ľudí s veľkým srdcom pocítili, čo pre nich znamená dať hladným jesť, smädným piť …“