Dňa 26.10.2018 zorganizovala Komunita Mladí pre Sliač benefičný koncert s výťažkom pre Charitu, na ktorom hral a spieval talentovaný mladý skladateľ Chris Ellys, ktorý už bol vo veku 21 rokov nominovaný na niekoľko hudobných ocenení. V príjemnom prostredí kaviarne Dolinka prišlo podporiť túto šľachetnú akciu množstvo ľudí. Takúto ponuku od mladých kresťanov pomôcť charite Sliač si vážim o to viac, že sa dokážeme spolu s mladými spájať v pomoci pre druhých. A tak aj vďaka takému koncertu, ktorý stojí na odvahe a dôvere mladých ľudí s otvoreným srdcom môžeme zas pomôcť ľuďom ocitajúcim sa na periférii …

Naša charita začala s pomocou pre zariadenie FEMINA DSS Veľký Blh, ktoré poskytuje sociálne služby dospelým zdravotne postihnutým ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Sídli v peknom kaštieli uprostred parku. Kapacita zariadenia je 100 žien. Pri našej prvej návšteve sme sa snažili pochopiť, čo to je poskytovať náhradný domov tým, ktorí to potrebujú a ktorých možno doma už nikto nechce … Pracovníci tohto zariadenia sa snažia vytvoriť pohodlie a atmosféru domáceho prostredia, aby aj napriek svojmu zdravotnému stavu prežili plnohodnotný život. Veď častokrát sem príde mladá žena a prežije tu celý svoj život.
Tešíme sa, že sme dokázali aj pre toto zariadenie otvoriť svoje srdce a počúvať jeho hlas. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do tejto spolupráce zapojili.

Poslaním našej charity je byť blízko pri človeku. Chceme účinne pomáhať každému človeku v núdzi. Konkrétnou službou tak chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu. A tak sa naša charita zapojila do Projektu Adopcia na diaľku, aby sme mohli pomôcť deťom získať vzdelanie a nádej na lepší život. A tak máme od 15. júna 3 adoptívne deti z Ugandy a 1 z Albánska. Verím, že aspoň trochu takto pomôžeme tým, ktorí sú najzraniteľnejší – deťom, sirotám.

Dňa 27. mája 2018 sme boli na návšteve Wadovíc – rodného mesta Jána Pavla II. ako poďakovanie všetkým tým, ktorí pomáhajú našej charite. Odchádzali sme skoro ráno, aby sme sa mohli zúčastniť nedeľňajšej svätej omše v prekrásnej bazilike zasvätenej vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

Tu, v mestečku Wadowice sa všetko začalo. Začal sa život, škola, divadlo a kňazstvo sa začalo. Tu sa narodil Apoštol prelomu storočí pápež Ján Pavol II.

Na námestí, vedľa Baziliky sa nachádza dom, kde sa narodil 18. mája 1920 Karol Wojtyla, syn Emílie a Karola. Dnes sa v ňom nachádza múzeum a jeho srdcom je byt zariadený dobovým nábytkom a autentickými predmetmi. Navštevuje ho ročne 250 tis. osôb z celého sveta a my sme boli medzi nimi.

Ján Pavol II. Pri svojej návšteve rodných Wadovíc 16. júna 1999 napísal:

„So synovskou odovzdanosťou bozkávam prah rodného domu. Ďakujem Božej prozreteľnosti za dar života, ktorí mi odovzdali moji rodičia, za teplo rodného hniezda, za lásku mojich najbližších, ktorá dávala pocit bezpečia a sily a to aj v období, v ktorom bolo treba čeliť poznaniu smrti a problémom každodenného života v ťažkej dobe.“

A pri našej návšteve tohto malebného mestečka sme si nemohli nechať ujsť ochutnávku pápežskej krémešky, ktorá nám všetkým veľmi chutila. Ľudia zvyknú hovoriť, že „kremowki“ sú symbolom Wadovíc, ale pravým symbolom je predsa pápež Ján Pavol II.

Preto dovoľte, aby som venovala tento krásny výlet v rodisku „lietajúceho“ pápeža všetkým tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomáhajú v mojej charite.

Dňa 17. mája sa uskutočnil v kaviarni Dolinka na Sliači prvý benefičný koncert Základnej umeleckej školy zo Sliača pod vedením jej riaditeľky PaedDr. Alicky Hanckovej, PhD. Vstupné bolo dobrovoľné s tým, že bolo venované na podporu charity na Sliači. Nádherná myšlienka, ktorá spojila srdcia mnohých ľudí a pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Neopakovateľný a hlboký zážitok z koncertu, ktorý s veľkou láskou odohrali všetci účinkujúci ZUŠ. Dlho v nás doznievali a stále doznievajú tie nádherné tóny, ktoré akoby pulzovali medzi zemou a nebom… ĎAKUJEME z úprimného srdca, pani riaditeľka, veľmi si to vážime a sme hlboko dojatí.

V dňoch 20. – 22. 10. 2017 sa v Kaviarni Dolinka uskutočnila výstava fotografii Andreja Irhu. Výstavu zrealizovalo OZ Život Ženy, ktoré je zriaďovateľom Charity Sliač s podporou Nadácie SPP programu Opora.
     Na výstave bolo publikovaných 26 fotografií Andreja Irhu, ktoré nafotil na rôznych miestach od svojej rodnej dediny Gajary na Západnom Slovensku, cez Slatinské Lazy, Zvolen až po mesto Sliač, ktoré sa stalo jeho súčasným domovom.

Dňa 16. 9. 2017 večer bola vo Farskom kostole svätého Mikuláša na Sliači odslúžená svätá omša za všetkých dobrodincov charity na Sliači,
ale aj za tých, ktorí túto pomoc potrebujú a sú na ňu odkázaný. V rámci modlitieb veriacich odzneli na svätej omši dve prosby za týchto ľudí.

„Pane, prijmi naše úprimné poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú chudobným, opusteným a núdznym cez našu sliačsku charitu.“
„Pane, prijmi poďakovanie aj od tých, ktorí vďaka veľkej láske a spolupatričnosti ľudí s veľkým srdcom pocítili, čo pre nich znamená dať hladným jesť, smädným piť …“

Dňa 2. júna 2017 som sa na pozvanie Domova sociálnych služieb na Hrabinách zúčastnila oslav MDD. Toto zariadenie je otvorenou komunitou a kapacita je 128 deti s telesným a mentálnym postihnutím. Ich hlavným cieľom je dosiahnuť kvalitu života a rešpekt jeho individuality. Aj napriek tomu, že deti majú neľahký osud, v tento deň sú veľmi šťastné a zabudnú na všetky ťažkosti. Tak tomu bolo aj teraz. Oslavy MDD moderovala obľúbená Martina Mečiarová a prišla aj poslankyňa NR Ing. Nehezová. Najväčšiu radosť deti mali z účasti zvolenských hokejistov Ivana Jakubíka, Michala Ivana a Jakuba Tatára spolu s ich manažerom Miroslavom Brumerčíkom.

Milé deti, vďaka Vám za to, že tak statočne a s láskou nesiete svoj životný kríž. Veď možno ho nesiete aj za nás, zdravých ľudí …
Fotografie z tejto peknej oslavy MDD si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/pg/hkmzvolen/photos/?tab=album&album_id=1594304420602631

Ako každý týždeň, aj tento sa zišli naše dobrovoľníčky – veriace ženy zo Sliača v priestoroch skladov našej charity, aby pomohli pri triedení šatstva, obuvi a hračiek, ktoré nám ľudia darovali. Po roztriedení a podľa požiadaviek sme toto darované šatstvo, obuv a hračky tento krát rozviezli do Zvolena a okolia. Naša cesta ďalej viedla do Žiaru nad Hronom, kde sme pri príležitosti MDD ako darčeky priviezli hračky a oblečenie pre deti zo špeciálnej školy.
Do útulku pre mužov bez domova v Žiari nad Hronom sme darovali šijací stroj a oblečenie. Nakoniec sme do viacerých chudobných rodín priniesli okrem oblečenia aj potraviny, ktoré sú pre tieto rodiny často ešte vzácnejšie a potrebnejšie.

     Dňa 4. apríla zorganizovala J. Gallová návštevu Žakoviec v Kežmarskom okrese, kde v Inštitúte Krista veľkňaza /IKV/ farár Marián Kuffa pomáha chorým, postihnutým, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým, slobodným matkám, núdznym a všetkým, ktorí to potrebujú.

     Výletu sa zúčastnilo celkom 13 ľudí vrátane p. Farára Dominika Markoša, ktorí sa podieľajú svojou prácou na chode našej charity.
A toto mala byť akási forma odmeny tým, ktorí vďaka otvorenému srdcu a veľkej láske pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú

     Po svätej omši, ktorú celebroval náš pán farár Dominik nás previedli po areáli inštitútu, v ktorom sa nachádza súčasne cca 280 „klientov“.
Obdivuhodné dielo pána farára Mariána Kuffu, kňaza, ktorý toto všetko v Žakovciach vybudoval. Pobyt v tomto inštitúte je školou života, pokory, trpezlivosti a milosrdenstva.

     Cestou späť sme sa zastavili v obľúbenom pútnickom kostolíku na Starých Horách a odtiaľ plní zážitkov z prežitého dňa sme sa vrátili domov.